နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > တရုတ်ယူနန > တရုတ်ပြည်အကြောင်း

တရုတ်သမ္မတ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေး သေဒ ခွဲခြားထားမှု အနေအထား

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယခုဆိုရင် တရုတ်သမ္မတ နိုင်ငံသည် ပြည်နယ် ၂၃ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်၅ခု၊ နိုင်ငံတော် တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ််မြို့ ၄မြို့ု၊ အထူး မှုဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ် ဒေသ ၂ခု ရိှသည်။

ပြည်နယ်ဆိုရင် ဟိုပိုင် ပြည်နယ်၊ စမ်းတုံး ပြည်နယ်၊ လျောက်လင်း ပြည်နယ်၊ ကျီးလင်း ပြည်နယ်၊ ဟင်းလုံးကြမ်း ပြည်နယ်၊ ကြမ်းဆူး ပြည်နယ်၊ ချေကြမ်း ပြည်နယ်၊ အမ်ဟွင်း ပြည်နယ်၊ ဟူးကြိမ်း ပြည်နယ်၊ ကြမ့်စီး ပြည်နယ်၊ ရှမ်တုံး ပြည်နယ်၊ ဟိုနမ်း ပြည်နယ်၊ ဟူးပေး ပြည်နယ်၊ ဟူးနန်း ပြည်နယ်၊ ကွက်တုံး ပြည်နယ်၊ ဟိုင်းနန်း ပြည်နယ်၊ စီချွင်း ပြည်နယ်၊ ကွေးကျူး ပြည်နယ်၊ ယူနန် ပြည်နယ်၊ ရှန့်စီး ပြည်နယ်၊ ကမ်ဆူး ပြည်နယ်၊ ချင်းဟိုင်း ပြည်နယ်၊ ထိုင်ဝမ်း ပြည်နယ် ဖြစ်ပါသည်။

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ် ၅ခုဆိုရင် နေမွန််းကူး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်၊ ကွမ်စီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်၊ တီဗက် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်၊ ငြင်းရှား ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်၊ ရှင်းကြမ်း ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ် တွေဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတော် တိုက်ရိုက်မြို့ ၄မြို့ုသည် ပီးကင်းမြို့၊ တင်းကျင်းမြို့၊ ရှမ်းဟိုင်းမြို့၊ ခြွင်းချိန် မြို ့ဖြစ်ပါသည်။

အထူးမှုဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ်ဒေသသည် ေဟာင်ေကာင် အထူးမှုဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ်ဒေသ နှင့် မာကောက် အထူးမှုဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ်ဒေသ ဖြစ်ပါသည်။

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်