နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > တရုတ်ယူနန > တရုတ်ပြည်အကြောင်း

ယူနန်ပြည်နယ် သဘာဝသတ္တု ပစ္စည်း အခြေအနေ

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် တွင် ခဲ၊ သွပ်၊ germanium indium thallium ကက်ဒမီယမ်၊ ဖော့စဖောရပ်၊ အပြာရောင်asbestos၊ သယ်လီယမ်၊ ခဲမဖြူ၊ ပလက်တီနမ်၊ ငွေ၊kainite စွန်စတ္တု၊ ဆစ်လီကွန်ကျောက်တုံး၊ ဘိလပ်မြေ ထုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် သုံးsandstone၊ ဆစ်လီကွန်မြေသား၊ ကြေး၊ နစ်ယက်၊ ကိုဗော့၊ ခနောက်စိမ်း၊ မြေဩစာ ထုပ်လုပ်ခြင်း အတွက် သုံးဝက်အူပုံပါကျောက်ထပ်၊ ဆားသတ္တုစသည့် သတ္တပစ္စည်းများ ကိန်းအောင်းထား ပါသည်။သံမဟုတ် သတ္တု ပစ္စည်း အဓိကအားဖြင့်် ကိုကြူးပြည်နယ်ခွဲ၊ ဝင်စန်း ပြည်နယ်ခွဲ၊ ပေါက်စန်းပြည်နယ်ခွဲ မှာရိုပါသည်။ခဲ၊ သွပ်သည် အဓိက အားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းမှာ ရိှပြီး စုစုပေါင်း တန်၂.၀၁သန်း ကိန်းအောင်း ထားသည်။ အခုဆိုရင် ယူနန်ပြည်နယ်က သုံးချွင်းမြို့၊ ယီမိန်းခရိုင်၊ မွန်သင်းခရိုင် စသည့် ဒေသတွင် ကြေးသတ္တု ပစ္စည်းထုတ်သည့် စခန်းကြီး ၄ခုတည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ ရှင်းဖြင်းခရိုင်မှာ ကြေးသတ္တု ပစ္စည်း တန်၁၅၅၆၄၀၀ ရှာဖွာတွေ့ွရိှ နေသည်။ခနောက်စိမ်းသည် အဓိက အားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ တောင်ပိုင်းမှာ ရိှပြီး စုစုပေါင်းတန် ၂၀၁၀၀၀၀ ကိန်းအောင်း ထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ ရိှသည်။ အဖြိုက်နက်သည် အဓိကအားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းမှာရိှ သော်လည်း မာလီဖိုးခရိုင်၊ ကျွန်သျှန်းခရိုင်သာ တူးဖေါ်နေရာ အခြေးဒေသမှာ အဖြိုက်နက် သတ္တု အရည်အချင်း မကောင်းသဖြင့် တူးဖေါ် ဆိုရင်ခက်ခဲမည်။ နစ်ယက်သည် အဓိကအားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာ ရိှပြီး ၇၆% silicic acidနစ်ယက် ဖြစ်ရာ အခုဆိုရင် ရွေးသည်ချက်သည် နည်းပညာ ပြဿာနာကို မဖြေရှင်းသေး သဖြင့် တူးဖေါ်ခြင်း ခက်ခဲသည်။titanium mineral sands သည် အဓိက အားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်း ကူးမင်း၊ ပေါက်စန်းဒေသ တွင် ရိှပြီ််း ကူမင်းမြို့ ဘေးနားမှာ ရိှသည့် အူးတင်းခရိုင်၊ လျှူချမ်းခရိုင်၊ ဘူးမင်းခရိုင် အတွင်း အများကြီး ကိန်းအောင်း ထားရိှ်ရာ တန်၁၄၀၀၀၀၀၀ခန့် ရိှပြီး အရည်အချင်း ကောင်းမွန် သာမက ရွေးသည်ချက်သည် လွယ်သည်ဖြစ်၍ တရုတ်မှာ အကောင်းဆုံး ကိန်းအောင်းထား သည့်ဒေသ တစ်ခုဖြစ် ပါကြောင်း။ရွှေသတ္တုသည် အဓိက အားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းမှာ ရိှပြီးအများဆုံး ကိန်းအောင်းထား သည့် ခရိုင် မိုးကြမ်းခရိုင်၊ ကြိန်လျှူး၊ အင်းယန်းခရိုင် ၃ခရိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ငွှေသတ္တုသည် အဓိကအားဖြင့်် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်း မှာရိှပါသည်။ ပလက်တီနမ် အမျိုးမျိုးသည် အဓိကအားဖြင့်် ပလက်တီနမ်၊ လေဒီယမ်၊ အော့စမီယမ်၊ အိုင်ရစ်ဒီယမ်၊ ရူဒီနီယမ်၊ ဂျာမေနီယမ်စသည့် ၆မျိုးရိှပါသည်။ thuliumrare earthsသည် အဓိက ယူနန်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း ကိန်းအောင်း ထားရာ အမျိုးအစား ၇မျိုး ကို ကိန်းအောင်းထား နေရာ ပမာဏ အခုသိပြီး တူးဖေါ် နေရာ ၈၄ခုရိှ၍ indium တန်၄၇၄၃၎င်း၊ thallium တန် ၇၇၇၆၎င်း၊ ကက်ဒမီယမ် တန် ၁၇.၉၅သောင်း ကိန်းအောင်း ထားရာ တရုတ်နိုင်ငံ ဆိုရင် ကိန်းအောင်း ပမာဏ အများဆုံး ဒေသဖြစ်ပါသည်။ ယူနန်ပြည်နယ် သည် germanium တန် ၁၁၁၂.၇၈ ကိန်းအောင်း ထားရာ တရုတ်နိုင်ငံ ကြည့်ဆိုရင် ကိန်းအောင်း ပမာဏ ဒုတိယများသည့် ပြည်နယ် ဖြစ်ပါသည်။ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဗက်ရီလီယမ် တန်၃၄၆၀၀၎င်း၊ ဇာကိုနီယမ်တန် ၁၉.၄၆သန်း ကိန်းအောင်း ထားရာ တရုတ်နိုင်ငံကြည့် ဆိုရင် ကိန်းအောင်း ပမာဏ စ္္္တုတ္ထများသည့် ပြည်နယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မီးသွေးသည် အဓိက ယူနန်ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကိန်းအောင်းထားရာ တန်စုစုပေါင်း ၇၀၀၀၀သန်း ကိန်းအောင်း ထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရိှပြီး ဘူးယင်းခရိုင် မှာ မီးခိုးမဲ့ ကျောက်မီးသွေး တန်၄၀၀၀သန်း ၎င်း၊ ကျောက်ထုံး ပြန်နယ်ခွဲ ချိုင့်ဝှမ်းဒေသ တွင် အညိုရောင် ကျောက်မီး သွေးတန် ၄၀၀၀သန်း ကိန်းအောင်းထားပြီး ယခုကြည့်ရင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ဒေသတွင် မီးခိုးမဲ့ ကျောက်မီးသွေးနှင့် အညိုရောင် ကျောက်မီးသွေး ကို အများဆုံး တူးဖေါ်သည့် စခန်းဖြစ် ပါသည်။ ဖော့စဖောရပ်သတ္တု ဆိုရင် အဓိက ယူနန်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း ကိန်းအောင်းထားသည်။ ဆားသတ္တု ဆိုရင် ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့ တင်းချီးကန် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိန်းအောင်းထားပြီး အမ်ငြင်းခရိုင် ဆားသတ္တု တွင်းရိုသည့် ဆားသတ္တု ထပ်ထူ သာမက အရည်အချင်း ကောင်းမွန် သဖြင့် အကြီးအကျယ် တူးဖေါ်ရနိုင်မှာ အဲဲဆားသတ္တုတွင်း စတုရန်းကီလိုမီတ ာ၆၀နယ်မြေ အတွင်း sodium chloride စုစုပေါင်း တန်၁၃၀.၈၉သန်း၎င်း၊ Glauber's salt စုစုပေါင်း တန်၆၂.၄၈သန်း ကိန်းအောင်း ထားသည်ကို လေ့လာမှန်းချက် သိလာပြီး ဆားဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းကို လုပ်နိုင်သည့် နေရာ ဖြစ်လာပါသည်။ potassium chloride ပါ sulfur iron သည် အဓိက ယူနန်ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကိန်းအောင်း ထားသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်