နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > 区域招商ဒေသဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုခေါ်ယူခြင်း > လုပ်ငန်းရှင်ဖိတ်ခေါ်အခြေအနေ

ယူနန်ြပည်နယ်၂၀၀၉ခုနှစ် ဇန်လမှ ဒီလအထိ နိုင်ငံခြား အရင်းအနှီးများ အသုံးပြုမှု စာရင်း ကောက်ချက်များ

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

၂၀၀၉ခုနှစ် ယူနန်ြပည်နယ်တွင် ြပည်ပ ကုန်သည် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်း၇ပ်များ ၁၉၀ခု ရှိပြီး သဘောတူ ညီချက် အရ အရင်းအနှီး ဒေါ်လာ စုစု ပေါင်း ၁၆၈၂.၄၉သန်း ဖြစ်၍ တကယ် အသုံးပြုသည့် ငွေကြေး ဒေါ်လာစုစုပေါင်း ၉၁၀.၁၀သန်း ရှိသည်။ ဤအတွင်း ြပည်တွင်း--ပြည်ပ ဖက်စပ်ြမှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းရပ် ၅၅ခု၊ ပြည်တွင်း--ပြည်ပ ပူပေါင်းသည့့်် လုပ်ငန်းရပ် ၁၁ခုနှင့် ြပည်ပကုန်သည် ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းရပ် ၁၂၄ခုများ အသစ်တိုးချဲ့ လျက်ရှိသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

    မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
    နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်