နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > 区域招商ဒေသဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုခေါ်ယူခြင်း > လုပ်ငန်းရှင်ဖိတ်ခေါ်အခြေအနေ

၂၀၀၉ခုနှစ် ယူနမ်ပြည်နယ် အရင်းအနှီး သွင်းခေါ်ခြင်း သည် ကောင်းမွန်သည့် လမ်းကြောင်း ဖြစ်ထွန်းသည်။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနမ်ပြည်နယ် အစိုးရက အနောက်ဘက် ဖွံဖြိုးရေး သမိုင်းဝင် အခါအခွင့်ဖြင့် အရင်းအနှီး မြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ထွန်းသည်။ အခက်ခဲဆုံး ဆိုသည့် ၂၀၀၉ခုနှစ် အရင်းအနှီး သွင်းခေါ်ခြင်း သည့် လုပ်ငန်း အောင်မြင်း လာသည် ၂၀၀၉ခုနှစ်် ယူနမ်ပြည်နယ် အရင်းအနှီး သွင်းခေါ်သည့် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်း ဖြစ်ထွန်း ခဲ့သည်။ ရှုပ်ထွေးသည့် နိုင်ငံတကာ စီးပွါးရေး အောက်မှာ ယူနမ်ပြည်နယ် အရင်းအနှီး သွင်းခေါ်ခြင်း အောင်မြင်သည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်