နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်စည်စီးဆင်းမ > နိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းကြီးတည်ဆောက်မ

တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဗီွယနမ်နိုင်ငံ ပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်း တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်် ရောက်ရှိခြင်း အကောင်အထည် ဖေါ်ဖြစ်သည်။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ ခွင့်ပြုချက် အရ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇန်လ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဗီယနမ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ မီးရထားလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ဆိတ်ကမ်း မှာ ပြောင််းလဲ ပို့ဆောင်ရေး ဆိုသည့် ရှေးဟောင်း ပုံစံ က တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ရေး ပြောင်းလာသည်။ ဤတိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ရေး က ယူနမ်ပြည်နယ် ကူမင်း မှ ဗွီယနမ် ဟိုင်ဖောင်၊ ကူမင်း မှ ဗွီယနမ် လိုင်ကျိုး၊ ကူမင်း မှှ ဗွီယနမ် ရှမ်းကျိုး၊ ယူနမ် ဝင်ဆန် မှှ ဗွီယနမ် ရှမ်းကွမ်း ဆိုသည့် တရုတ် နိုင်ငံ နှင့် ဗီွယနမ် နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ လူသား နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းတိို့ တိုးများလာသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်