နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်း

လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လုပ်ငန်းရပ်သည် ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် အာဆီယံ ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အခန်းကဏ္ဍသစ် တစ်ခုအဖြစ်ပေါ် ထွန်းလာခြင်း

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် ပြည်ပ နိုင််ငံသို့ ဝင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုသည့် မဟာဗျူဟာ နည်း လမ်းကို ကျင့်သုံးပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လုပ်ငန်းတွင် အဆီယံ နိုင််ငံများနှင့် ပူးပေါင််း ဆောင်ရွက်ရေး တိုးတက်မှုကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ် အား လုပ်ငန်းသည် ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် အာဆီယံ ကုန်သွယ်ရေး အ ခန်းကဏ္ဍသစ် တစ်ခု တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင််သည်။

ယခုယူနန် လျှပ်စစ်ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် လျှပ်စစ်ဖိ အား အဆင့်နှစ်ဆင့်၊ လျှပ်စစ် ပို့ဆောင်နိုင်သည့် ကြိုးလမ်းကြီး ၄ခုရှိပြီး ကြိုးလိုင်း ၆လိုင်းဖြင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်လျက် ရှိရာ အကြီးဆုံး ပို့ဆောင်စွွမ်းအင်မှာ ၈၀၀MW ရှိပါသည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၀၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စုစုပေါင်း သန်းပေါင်း ၁၀၅၃၄KV.hရှိ၍ နိုင်ငံခြား ေငွ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၅၀၀ နီးပါး ရရှိခဲ့သည်။ ယူနန်ပြည်နယ် ကဗီယက်နမ်သို့ ပို့ဆောင်သည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပမာဏ မကြီးမာ သေး သော်လည်း ဗီယက်နန်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အလို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမို များပြားခြင်းနှင့် အညီ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ အကြား လျှပ်စစ်လုပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးတက် လာလိမ့်မည်။ လာမဲ့ သုံးငါးနှစ်အတွင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကဗီယက်နမ်သို့ ပို့ ဆောင်သည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပမာဏကို အရှိန်အဟုန် ပိုမိုတိုးမြင့် လာသည့် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။

လွန်ခဲ့သည့် လေးငါးနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အရှိန်အဟုန် တိုးမြင့်လာပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ် မှစ၍ ၁၀KVနှင့် ၃၅KVလိုင်း လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ ၂၀၀၉ခုနှစ် ယူနန် လျှပ်စစ် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီနှင့် လာအိုနိုင်ငံ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီသည် ယူနန်ပြည်နယ်က လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်ပို့လိုင်း ကွန်ရက်ဖြင့် လျှပ်စစ်ပို့ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁၁၅KVရောင်းဝယ်မှု သဘောတူ စာချုပ်အား ချုပ််ဆိုထားပြီးနောက် ယူနန် ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်နှင့် လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်ကွန်ရက် အကြား ၁၁၅KV ဓါတ်အားလိုင်း တစ်လိုင်း ဆက်သွယ်ထားခဲ့ရာ ယူနန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီနှင့် လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတို့သည် ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ စီမံကိန်းအတွက် လိုအရင်း ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်စုနေခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယူနန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် နှစ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ပို့လိုင်း ကွန်ရက်နှင့် လျှပ်စစ်ပို့ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းပါ လာအိုနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဓါတ်အားခွဲ စီမံကိန်းကို ကန်ထရိုက် ယူခဲ့ရာ အဲဒီဟာ ယူနန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် ပြည်ပသို့ သွားပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုသည့် မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးနောက် ပထမချိန် ကန်ထရိုက်ဆွဲသည့် ပြည်ပစီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများ စွမ်းအားလမ်းမကြီးကို တည်ထောင်သည့် လမ်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်လာရာ လျှပ်စစ် လုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တစ်နေ့တက်တစ်နေ့ ပိုမိုတိုးတက် လာမည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်