နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ရောင်းအားဝယ်အားကဏ္ဍရပ်

ယူနန်ပြည်နယ် ယူမိုင်းကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် မန်ဂနိဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်း၏ ရင်းနှီးမှုနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးများအား ပြုလုပ်ခြင်း။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် ယူမိုင်းကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ မှတ်ပုံတင် ငွေရင်းယွမ်ငွေ ၆၆.၈သန်းရှိပြီး ယူမိုင်းဆိုသည့် မှတ်ပုံတင်တံဆိပ် လည်းပိုင်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ အလုပ်အကိုင်သည် မန်ဂနိသံသတ္တု၊ သံပစ္စည်း၊ သတ္တုတွင်း ထွက်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကုန်မာပစ္စည်း၊ သံမဟုတ်သတ္တု၊ သတ္တုတွင်း ကိရိယာများ ရောင်းချသည်။ ရေအားလျှပ်စစ် သယံဇါတပစ္စည်း ရင်းနှီး တူးဖေါ်ရေး၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဆောက်လုပ် ရေး၊ သဘာဝ ရာဘာသယံဇါတ ပစ္စည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ရောင်းဝယ်ရေးများ ပါဝင်သည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်