နေ့စွဲွ:

လုပ်ငန်းအကြောင်းစုံစမ်းရေး

  • 关键字:
  • 国  别:
  • 行  业:

ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ကျော်ကြားသောလုပ်ငန်းပြသခြင်း > လုပ်ငန်းပြကွက်များ

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်