နေ့စွဲွ:
当前位置:首页 > ကျနော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး > ECTPA News

Yunnan Association of Southeast Asian economic and trade cooperation in South Asia held in Area liaison forum member

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

Yunnan Association of Southeast Asian economic and trade cooperation in South Asia held in Area liaison forum member

 

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်